INLOGGEN

Al een account?


Nog geen account?

Voorwaarden proef
“Spitsmijden in de Trein”

Versie 1.0; 20 oktober 2016
 1. Opmerking(en) vooraf
  1. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van ‘hij’ wordt tevens het vrouwelijke equivalent ‘zij’ bedoeld.
  2. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van ‘zijn’ (bezittelijk voornaamwoord) wordt tevens het vrouwelijke equivalent 'haar' (bezittelijk voornaamwoord) bedoeld.
 1. Doel en duur van de proef
  1. “Spitsmijden in de Trein” (hierna ‘SMIDT’) is een proef die door ARS Traffic & Transport Technology (hierna ‘ARS’, opererend onder het label Spitsmijden.nl) wordt uitgevoerd in opdracht van NS Reizigers B.V. (hierna ‘NS’). Met deze proef wordt onderzocht of reizigers, die normaal gesproken in de spits reizen, voor een beloning bereid zijn op andere tijdstippen in of buiten de spits te reizen om daarmee de hinderbeleving (volle treinen, staan tijdens de reis etc.) voor de andere reizigers te verminderen.
  2. SMIDT heeft betrekking op het NS-traject tussen station Alkmaar en station Amsterdam Sloterdijk (hierna het ‘Proefgebied’).
  3. SMIDT loopt van 7 november 2016 tot en met 17 november 2017 (hierna de ‘Looptijd’).
 2. Toepasselijkheid voorwaarden
  1. Deze voorwaarden bevatten de voorwaarden voor aanmelding voor SMIDT en de voorwaarden voor deelname aan SMIDT (hierna de ‘Voorwaarden’).
  2. Aanmelding voor en deelname aan SMIDT is alleen mogelijk indien deze Voorwaarden zijn geaccepteerd.
  3. Acceptatie van deze Voorwaarden geschiedt tijdens het aanmeldproces voor SMIDT op de website www.indetrein.spitsmijden.nl (hierna de ‘Website’) door het vakje ‘Akkoord’ aan te vinken voorafgaand aan de aanmelding voor SMIDT.
 3. Aanmelding en deelnemersselectie
  1. Deelname aan de proef SMIDT is vrijwillig en geschiedt door aanmelding op de Website.
  2. Aanmelding voor de proef SMIDT is mogelijk tot 30 november 2016.
  3. Treinreizigers met een persoonlijke OV-chipkaart die regelmatig, dat wil zeggen meer dan drie keer per week, in het Proefgebied met de trein reizen tijdens de ochtendspits in de richting van station Amsterdam Sloterdijk en in de avondspits in de richting van station Alkmaar komen voor deelname in aanmerking. Zij kunnen zich voor deelname aan SMIDT melden op de Website
  4. Spitsmijden.nl selecteert hierna de meest geschikte treinreizigers voor SMIDT op basis van te voren vast gestelde criteria die zullen worden vermeld op de Website. Er worden in totaal [1000] deelnemers geselecteerd. Spitsmijden.nl behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor deelname zonder nadere opgave van redenen te weigeren.
  5. Na acceptatie van de uitnodiging van NS om deel te nemen aan SMIDT sluit de door Spitsmijden.nl geselecteerde treinreiziger (hierna de ‘Deelnemer’) een privaatrechtelijke overeenkomst met Spitsmijden.nl waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Verplichtingen Deelnemer
  1. De Deelnemer zal gedurende de periode die start met de bevestiging van deelname aan SMIDT en eindigt door beëindiging van SMIDT, hetzij door opzegging van de Deelnemer, hetzij door opzegging door Spitsmijden.nl of stopzetting van SMIDT door NS (hierna de ‘Deelnameperiode’) beloond worden conform artikel 5.2 van deze Voorwaarden, indien hij op werkdagen in het Proefgebied vaker met de trein buiten de (piek van de) spits reist dan gebruikelijk. Met ‘spits’ wordt hier bedoeld het tijdvak tussen 07.00 uur en 10.00 uur in de ochtend en tussen 16.00 uur tot 19.00 uur in de namiddag en avond. Met ‘piek van de spits’ wordt hier bedoeld het tijdvak tussen 08.00 uur en 09.00 uur in de ochtend en tussen 17.00 en 18.00 in de avond (hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘Spits’). Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de spitstijden in het kader van SMIDT afwijken van de tijden die door NS worden geduid als ‘de spits’, dat wil zeggen van 06.30 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 18.30 uur.
  2. De verplichtingen van de Deelnemer gelden niet tijdens de vakantieperiodes die vallen in de Looptijd, dat wil zeggen van 24 december t/m 8 januari 2017. Tijdens deze vakantieperiodes heeft de Deelnemer geen recht op de vergoedingen vermeld in artikel xxx van deze Voorwaarden.
  3. De Deelnemer zal gedurende en/of na afloop van de Deelnameperiode worden benaderd voor maximaal drie enquêtes en/of interviews over zijn deelname aan SMIDT. De resultaten worden, geanonimiseerd, gebruikt voor het aan SMIDT verbonden onderzoek van NS. De Deelnemer zal hier naar beste eer en geweten aan meewerken.
  4. De Deelnemer dient te beschikken over een persoonlijk e-mailadres en heeft toegang tot internet.
  5. De Deelnemer zal een persoonlijke pagina aanmaken op de Website. Via zijn persoonlijke pagina op de Website heeft de Deelnemer inzage in zijn persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres). Indien deze gegevens gedurende de Deelnameperiode wijzigen, dan is de Deelnemer verplicht deze wijziging(en) binnen vijf werkdagen via de Website of per e-mail aan indespits@spitsmijden.nl door te geven.
  6. De Servicedesk van Spitsmijden.nl zal de Deelnemer regelmatig relevante informatie voor SMIDT toesturen per e-mail. De Deelnemer geeft toestemming voor het toesturen van deze informatie en zal minimaal één maal per week zijn inbox van het opgegeven mailadres controleren op berichten van de Servicedesk.
  7. Voor zover een Deelnemer door deelname aan SMIDT kosten maakt, bestaat geen recht op vergoeding van deze kosten
 5. Beloning
  1. SMIDT beloont de verandering van spitsrijdend gedrag naar spitsmijdend gedrag. Voor elke keer dat de Deelnemer 1x minder in de Spits reist dan “normaal” ontvangt hij de beloning zoals bepaald in artikel 5.2 van deze Voorwaarden als hij de hele reis buiten de Spits reist. Het tijdstip van in- en uitchecken is bepalend.
  2. Iedere spitsmijding tijdens de Spits is €2,50 waard, waarbij een spitsmijding tijdens de ‘piek van de spits’, dat wil zeggen tussen 08.00 en 09.00 uur en tussen 17.00 en 18.00, een extra €2,50 waard is (in totaal dus €5).
  3. Dat bedrag wordt aan een deelnemer uitgekeerd in de vorm van een spaartegoed welk tegoed hij kan verzilveren op de Website.
  4. Het opgebouwde tegoed zal de Deelnemer binnen 2 maanden na afloop van de beloningsperiode (10 februari 2017) verzilveren. Het tegoed is niet overdraagbaar aan derden of inwisselbaar voor contanten en/of diensten. Niet besteed tegoed vervalt per 10 febuari 2017 zonder enige vorm van reclamatie door Deelnemer.
 6. Beëindiging deelname
  1. Spitsmijden.nl kan bij het niet naleven van de bepalingen in deze Voorwaarden of het wegvallen van de grond voor deelname de deelname van de Deelnemer per direct eenzijdig beëindigen.
  2. Spitsmijden.nl kan ook op andere gronden dan bepaald in artikel 3.3 en 3.4 van deze Voorwaarden besluiten de deelname van de Deelnemer eenzijdig te beëindigen.
  3. NS kan besluiten om zonder opgave van redenen SMIDT per direct eenzijdig te beëindigen, waarmee voor alle Deelnemers de deelname met onmiddellijke ingang vervalt en er geen beloningen meer kunnen worden verdiend. In voorkomende gevallen zal de periode waar binnen het opgebouwde tegoed kan worden verzilverd, dit in afwijking van artikel 5.4, twee maanden zijn vanaf de datum van onmiddelijke beëindiging.
 7. Privacy en vertrouwelijkheid informatie van de Deelnemer
  1. De Deelnemer neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie waarvan hij kennis neemt in het kader van SMIDT en waarvan duidelijk is, of zou moeten zijn, dat die informatie geheim dient te blijven of waarvan Spitsmijden.nl geheimhouding wenst.
  2. Het is de Deelnemer niet toegestaan de inhoud van de Website, elektronische nieuwsbrieven, e-mails en enquêtes te vermenigvuldigen, te distribueren of al dan niet tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Spitsmijden.nl.
  3. NS is de opdrachtgever van SMIDT en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens). ARS Traffic & Transport Technology (opererend onder het label Spitsmijden.nl), gevestigd te Den Haag, is de opdrachtnemer van SMIDT en de bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
  4. SMIDT is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Spitsmijden.nl handelt binnen de geldende privacyregelgeving en stelt persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden en verwerkt de persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan voor SMIDT, tenzij op last van een gerechtelijk vonnis of op vordering van het Openbaar Ministerie als zij daar op grond van de vigerende wetgeving toe verplicht is.
  5. Op de Website is een privacy statement gepubliceerd. De Deelnemer gaat akkoord met het privacy statement door ‘akkoord’ aan te vinken bij de aanmelding.
 8. Publiciteit
  1. Indien een Deelnemer door de media wordt benaderd over SMIDT of zelf deze toenadering wil zoeken, zal de Deelnemer Spitsmijden.nl hier voorafgaand over informeren.
 9. Wijzigingen Voorwaarden
  1. Spitsmijden.nl is gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in deze Voorwaarden worden vooraf aan de Deelnemer gecommuniceerd. Indien de Deelnemer de gewijzigde voorwaarden niet wil accepteren dan kan hij binnen 2 weken na de datum van verzending van de wijziging zijn deelname beëindigen conform artikel 6.1 van deze Voorwaarden.
 10. Aansprakelijkheid
  1. SMIDT is met grote zorgvuldigheid voorbereid. Het is echter mogelijk dat bij de uitvoering zaken anders lopen dan is bedoeld en/of is voorzien. Spitsmijden.nl, noch de partijen en personen die bij de uitvoering van SMIDT zijn ingeschakeld, zijn jegens de Deelnemer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van de deelname aan SMIDT, van welke aard en omvang dan ook.
  2. Indien in rechte niettemin zou worden geoordeeld dat Spitsmijden.nl of zijn hulppersonen aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid per geval beperkt tot een bedrag van €500,- per persoon.
 11. Overige bepalingen
  1. Indien één of meer van deze Voorwaarden zou(den) worden vernietigd dan wel indien in rechte zou komen vast te staan dat één of meer van deze Voorwaarden nietig is/zijn, laat dit de geldigheid van de overige Voorwaarden onverlet.
  2. Bij eventuele klachten, vragen en opmerkingen kunnen Deelnemers contact opnemen met de Servicedesk.
 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op deze Voorwaarden en de overeenkomst genoemd in artikel 3.5. van deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Utrecht.

Utrecht, 20 oktober 2016