INLOGGEN

Al een account?


Nog geen account?

Privacy Statement

Versie 1.0; datum: 20 oktober 2016

De proef "spits mijden in de trein" is een initiatief van de Nederlandse Spoorwegen (NS).

In deze proef onderzoekt NS de mogelijkheden om reizigers te bewegen op andere tijdstippen binnen de spits, dan wel geheel buiten de spitstijden te reizen. Daarmee zou de drukte in de treinen aanzienlijk kunnen worden verminderd.

ARS Traffic & Transport Technology (hierna aangeduid als ARS) voert in opdracht van NS deze proef uit en is derhalve de bewerker van uw persoonsgegevens. NS heeft in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens een bewerkersovereenkomst met dit bedrijf gesloten.

De proef loopt van 7 november 2016 tot 17 november 2017. De periode waarin de deelnemer een beloning ontvangt, loopt van 7 november 2016 tot 18 februari 2017. Deelname aan de proef is geheel vrijwillig en kan op elk gewenst moment door de deelnemer worden beëindigd.

De proef is beperkt tot reizigers met een persoonlijke OV-chipkaart die frequent in de spits reizen op het traject tussen Alkmaar en Amsterdam Sloterdijk. Deze reizigers kunnen zich op een site van ARS aanmelden voor deelname. ARS controleert daarna aan de hand van historische reisdata over de weekdagen vanaf 29 augustus 2016 tot 15 oktober 2016 voorafgaand aan de aanmelding of de reiziger aan de voorwaarden voor deelname voldoet en selecteert de meest geschikte treinreizigers voor uitnodiging tot deelname.

De verwerking van uw persoonsgegevens

Voor de proef worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, reistransacties op het traject Alkmaar - Amsterdam Sloterdijk; de leeftijdscategorie van deelnemers: 16-25; 25-35; 36-45; 46-55; 56-65 en 65+. Verder ook gegevens uit enquête en gegevens uit het contactlog met deelnemers aan de proef. Dat zijn: wijze van contact, datum, tijdstip, vraag en antwoord, opvolging door service desk, status van het verzoek.

De persoonsgegevens die u verstrekt aan ARS zullen eenmalig naar NS worden gestuurd om een koppeling met uw reisgedrag te kunnen maken.

De deelnemers aan de proef kunnen waardepunten verdienen door hun treinreizen één of meerdere uren te vervroegen dan wel later te vertrekken en daardoor buiten de piektijden in de spits te reizen. Hiervoor worden de in- en uitcheckgegevens van de deelnemer verwerkt. Deze reisgegevens worden gebruikt voor analysedoeleinden en voor terugkoppeling aan de deelnemer over de gemaakte treinreizen en de toegekende waardepunten. Ten behoeve van de uitvoering van de proef worden uw persoonsgegevens gebruikt voor:

  1. de selectie van kandidaat-deelnemers,
  2. het vaststellen en analyseren van uw reisgedrag in de periode van 8 weken voorafgaand aan de start van de proef en gedurende de beloningsperiode,
  3. eventueel het toekennen van waardepunten,
  4. het uitvoeren en verwerken van enquêtes onder de deelnemers alsmede
  5. het analyseren van uw geaggregeerde reisgedrag per kwartaal gedurende 9 maanden na het eind van de beloningsperiode. Het analyseren van uw geaggregeerde reisgedrag na afloop van de beloningsperiode is nodig om de lange termijn effecten van de proef te meten.

De behaalde waardepunten en de berekening daarvan kunt u inzien in uw persoonlijke webpagina van ARS.

Behoudens wettelijke verplichtingen zal ARS uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Afmelden

Indien u een uitnodiging heeft ontvangen om deel te nemen aan de proef met spits mijden, maar u wilt niet meer worden benaderd, dan kunt u eenvoudig contact opnemen met de servicedesk ARS via indetrein@spitsmijden.nl of telefonisch via 070-3015203. Zowel NS als ARS zullen daarna uw gegevens niet meer verwerken.

Bent u eenmaal aangemeld als deelnemer, dan kunt op elk moment uw verdere deelname aan de proef beëindigen. Opzegging dient per e-mail te worden doorgegeven aan de servicedesk van ARS met vermelding van de door u gewenste beëindigingsdatum of door in te loggen op uw persoonlijke pagina en de deelname te beëindigen. Verzoeken tot beëindiging met terugwerkende kracht kunnen niet worden gehonoreerd. Op de eerste werkdag na ontvangst van uw verzoek zal de deelname worden beëindigd.

Beveiliging van uw gegevens

De systemen met uw persoonsgegevens en de website www.indetrein.spitsmijden.nl hebben veiligheidsvoorzieningen die er voor zorgen dat informatie niet verdwijnt of zoek raakt, wordt misbruikt of dat uw persoonsgegevens zonder uw toestemming worden gewijzigd. Alleen geautoriseerd personeel dat een geheimhoudingsverklaring heeft getekend, heeft toegang tot uw gegevens. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden er passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierdoor wordt geborgd dat op een juiste, zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. NS ziet erop toe dat ARS de gegevens slechts verwerkt voor de uitvoering van de opdracht en dat de beveiligingsverplichtingen worden nagekomen.

Bewaartermijnen van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de omschreven doeleinden. Gegevens van personen die zich hebben aangemeld voor deelname aan het project, maar die hun deelname nog niet hebben bevestigd, worden tot één maand na einde van de aanmeldingsperiode bewaard; daarna worden de gegevens door ARS vernietigd.

De gegevens van deelnemers worden maximaal 1 maand na beëindiging van de proef bewaard; daarna worden die vernietigd.

Inzage in en correctie van uw gegevens

Deelnemers aan de proef met spits mijden hebben toegang tot een persoonlijke webpagina. De verbinding met de webpagina is beveiligd door middel van het HTTPS-protocol. Op deze afgeschermde pagina kan een deelnemer zijn gegevens inzien en, voor zover noodzakelijk, corrigeren: naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en gebruikersnaam.

Meer informatie

Indien u over de proef met spits mijden in de trein nog vragen heeft, kunt u tussen 09.00-17.00 uur telefonisch contact opnemen met de servicedesk "Spitsmijden in de Trein" onder telefoonnummer 070-3015203. Ook kunt u een e-mail sturen naar indetrein@spitsmijden.nl.

Inwerkingtreding

Deze versie van het Privacy statement "Spits mijden in de trein" treedt op 20 oktober 2016 in werking.

NS behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen.

Op www.indetrein.spitsmijden.nl/?pageid=Privacy-statement staat de meest recente versie van dit document.

NS Groep N.V.

Utrecht, 20 oktober 2016